Algemene voorwaarden

 

Toepasbaarheid 

De algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de praktijk en/of de persoon die begeleiding verleent (hierna: de psycholoog) en cliënt(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

 

Bedrijfsgegevens 

Praktijk relatietherapie Margriet Vermeiden richt zich op begeleiding bij relatieproblematiek, en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70379122.

 

Inspanningsverbintenis

De psycholoog voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van een inspanningsverbintenis.

 

Geheimhouding

De psycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en gebonden aan de ‘Beroepscode voor psychologen’. Dit is een belangrijk kwaliteitsinstrument en bevat richtlijnen en gedragsregels voor beroepsmatig handelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is geheimhoudingsplicht bij rapportage en gegevensverwerking. Deze plicht houdt nadrukkelijk in dat zonder uw toestemming geen informatie aan derden mag worden gegeven. Voor meer informatie: www.psynip.nl

 

Algemene verordening gevensbescherming (AVG)

De praktijk is verplicht de privacywetgeving te volgen om de privacy van cliënt(en) te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop. De persoonsgegevens van cliënten worden conform deze wet verzameld en verwerkt.  Meer informatie over het beleid van de praktijk kunt u vinden onder Privacy beleid.

 

Klachten

De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat elke zorgaanbieder verplicht is om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en een geschillenregeling te hebben. De praktijk is aangesloten bij Klachten- en geschillenregeling Psychologische zorg Wkkgz, opgezet vanuit NIP, die zal bemiddelen bij klachten. Zie ook: Reglement en klachtenformulier.

 

Tarieven

De tarieven zijn de vinden onder tarieven.

 

Beëindiging 

De overeenkomst tussen de psycholoog en cliënt(en) kan ten alle tijden door beide partijen worden beëindigd. Eventuele openstaande financiële verplichtingen moeten na beëindiging nog nagekomen worden.